I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Interneto svetainės „istartup.eu“ privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato fizinių ir juridinių asmens duomenų, renkamų ir kaupiamų naudojantis interneto svetaine, tvarkymo sąlygas, teisinį pagrindą, tikslus, saugojimo terminą, skelbimą ir teikimą, tikslumą, apsaugos priemones bei duomenų subjektų naudojimosi teisėmis sąlygas.

2. Interneto svetainė „istartup.eu“ sukurta įgyvendinant projektą „Paramos verslui sistemos akceleravimas“ ACCESS (toliau – projektas), projekto Nr. LT-PL-4R-301 įgyvendinamą pagal programą Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programą.

3. Interneto svetainės „istartup.eu“ mokymų turinio intelektinės nuosavybės teisės priklauso projekto partneriams: Kauno Technologijos universitetui, Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmams, Balstogės technologijos universitetui ir Balstogės asociacijos funkcinei zonai (toliau – Projekto partneriai).

4. Interneto svetainės mokymų funkcionalumo sprendimą sukūrė ir sprendimo palaikymu sutarties vykdymo laikotarpiu rūpinasi perkančiosios organizacijos Kauno technologijos universiteto paslaugų tiekėjas UAB „Kirotech“ pagal 2020 m. lapkričio 16 d. sudarytą paslaugų teikimo sutartį Nr. SV11-1993.>

5. Interneto Svetainės pateikiama mokymų internetu informacija pateikiama kaip tekstas arba vaizdo įrašas, užduotys mokymų dalyviams gali būti pateikiamos prisegamų failų su užduotimis formatu. Mokymų internetu medžiaga, apimanti skirtingas mokymų temas.

6. Šis Privatumo pranešimas turi būti suprantamas kaip bendrosios taisyklės, su kuriomis kiekvienas svetainės vartotojas registruodamasis privalo susipažinti. Pateikdamas savo anketą ir pažymėdamas „Su šiuo Privatumo pranešimu susipažinau“ asmuo patvirtina, kad jam yra žinomi jo asmens duomenų tvarkymo pagrindai, tikslai ir sąlygos.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą nei pateikiama šiame pranešime, prašome kreiptis į privacy@ktu.lt

7. Interneto svetainės tiksliniai naudotojai yra:

7.1. Savo verslą siekiantys sukurti ar kuriantys asmenys, ieškantys galimybių gauti verslo kūrimo ir vystymo konsultacijas, įgyti verslo kūrimui ir vystymui reikalingų žinių ir įgūdžių;

7.2. Verslo kūrimo ir vystymo konsultacijas teikiantys verslo vystymo specialistai.

8. Interneto svetainės turinio kūrėjai yra verslo paramos paslaugas teikiantys projekto partneriai.

9. Duomenų valdytojas – Kauno technologijos universitetas, teisinė forma: viešoji įstaiga, juridinio asmens kodas: 111950581, buveinės adresas: K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas. Atsakingas už Privatumo politikos įgyvendinimą yra duomenų valdytojo struktūrinis padalinys, administruojantis šią svetainę: KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras, adresas: Baršausko g. 59, Kaunas, telefono numeris: +370 672 65146, elektroninio pašto adresas: nivc@ktu.lt. Už duomenų saugumą ir konfidencialumą atsako Kauno technologijos universiteto Nacionalinio inovacijų ir verslo centro, verslumo ugdymo skyriaus verslo vystymo projektų vadovė Neringa Valantinė.

10. Bendruosius asmens duomenų tvarkymo principus nustato Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

11. Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai:

11.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

11.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

11.3 Duomenų subjektams yra sudaroma neribota galimybė ištaisyti netikslius asmens duomenis.

11.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai, kaip tai nurodyta prie kiekvieno konkretaus duomenų tvarkymo tikslo.

11.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

11.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali tiek, kiek jos skelbimas nėra būtinas konkurso organizavimo ir administravimo tikslais.

II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

12. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas aprašytas žemiau pateiktoje lentelėje:

Kokie asmens duomenys renkami?

Kokiu tikslu jie renkami?

Kiek laiko jie bus saugomi?

Kur jie bus saugomi?

Vardas Pavardė

Reikalingi siekiant identifikuoti internetinės svetainės vartotoją

Penkis metu po projekto įgyvendinimo pabaigos, bet ne ilgiau nei iki 2026 lapkričio 31d.

Surinkti duomenys saugomi KTU Nacionaliniame inovacijų ir verslo centre, adresu: Baršausko g. 59, Kaunas, telefono numeris: +370 672 65146, elektroninio pašto adresas:

nivc@ktu.lt
ir Kauno Technologijos universiteto internetinės svetainės istartup.eu turinio valdymo sistemoje.

Elektroninio pašto adresas, telefono numeris

Reikalingi siekiant identifikuoti internetinės svetainės vartotoją. Priminti vartotojo sukurtą slaptažodį.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne ilgiau nei 2021 lapkričio 31d.

Surinkti duomenys saugomi KTU Nacionaliniame inovacijų ir verslo centre, adresu: Baršausko g. 59, Kaunas, telefono numeris: +370 672 65146, elektroninio pašto adresas:
nivc@ktu.lt
ir Kauno Technologijos universiteto internetinės svetainės

istartup.eu turinio valdymo sistemoje.

III. DUOMENŲ SKELBIMAS IR PATEIKIMAS

13. Jokie asmens duomenys nebus skelbiami viešai be duomenų subjektų sutikimo.

14. Asmens duomenys teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

IV. DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

15. Duomenų valdytojas įgyvendina šias pagrindines duomenų apsaugos priemones:

15.1 Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tiems duomenų valdytojo darbuotojams, kuriems duomenys yra reikalingi darbo funkcijoms vykdyti (vadovaujamasi principu „būtina žinoti“). Prieiga naikinama, nutrūkus duomenų valdytojo darbo santykiams su darbuotoju, kuriam prieiga buvo suteikta, arba pasikeitus darbuotojo darbo funkcijų pobūdžiui.

15.2 Įgaliojimai tvarkyti duomenis suteikiami apibrėžtam duomenų valdytojo darbuotojų ratui.

15.3 Įgaliojimai naikinami, nutrūkus duomenų valdytojo darbo santykiams su darbuotoju, kuriam įgaliojimai buvo suteikti, arba pasikeitus darbuotojo darbo funkcijų pobūdžiui.

V. DUOMENŲ SUBJEKTŲ NAUDOJIMOSI TEISĖMIS SĄLYGOS

16. Asmenys turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra tvarkomi, prašyti ištaisyti netikslius duomenis, taip pat teisę atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo, taip pat kitas teises, nustatytas teisės aktuose.

17. Duomenų valdytojas informaciją apie duomenų tvarkymą duomenų subjektui pateikia glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba, tokiu būdu, kokiu buvo gautas duomenų subjekto prašymas, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas pageidauja gauti informaciją kitaip.

18. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą teikiama ir kiti pagrįsti duomenų subjekto prašymai vykdomi neatlygintinai.

19. Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, duomenų valdytojas turi teisę atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Privatumo politikoje neaptarti asmens duomenų tvarkymo klausimai sprendžiami vadovaujantis bendraisiais asmens duomenų tvarkymo principais ir atsižvelgiant į duomenų tvarkymo teisinį pagrindą bei duomenų tvarkymo tikslus.

21. Duomenų valdytojo darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis bendrųjų asmens duomenų tvarkymo principų ir Privatumo politikos. Už padarytus pažeidimus duomenų valdytojo darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. SLAPUKŲ PRANEŠIMAS

Šiame pranešime informuojame Jus apie šioje svetainėje naudojamas technologijas, kurios padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą arba stebi ir analizuoja svetainės lankytojų elgseną naršymo metu.

VIII. KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukas (angl., cookie) yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje lankantis siunčia į Jūsų tinklo naršyklę ir išsaugo Jūsų naudojamame įrenginyje. Dėl to svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart apsilankant svetainėje.

Svetainės naudoja nuosavus ir/arba trečiųjų šalių slapukus.

Pagal atliekamą funkciją slapukai skirstomi į:

 • Būtinuosius slapukus. Šiais slapukais aktyvinamos pagrindinės svetainės naršymo ar prieigos funkcijos. Be šių slapukų svetainė tinkamai neveiks.
 • Funkcinius arba techninius slapukus. Dėl šių slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso jos veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, lankytojo pasirinkta kalba arba regionas, kuriame jis yra.
 • Statistikos arba analitinius slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, iš kurių svetainės valdytojas gali sužinoti kaip lankytojai naudojasi svetaine.
 • Rinkodaros arba reklaminius slapukus. Jie naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių tam, kad būtų galima pateikti jiems pritaikytus reklaminius skelbimus. Jie taip pat riboja rodomų reklamų skaičių ir padeda įvertinti reklaminių kampanijų efektyvumą. Tai dažniausiai trečiųjų šalių reklamuotojų slapukai.

Pagal galiojimo trukmę slapukai skirstomi į seanso ir ilgalaikius slapukus.

Pagal slapuko sukūrimo vietą jie būna dviejų tipų:

 • Pirmųjų šalių arba nuosavi slapukai – kuriami svetainėje, kurioje lankotės;
 • Trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras svetainėje, kurioje lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai.

Sekliai (angl., trackers) yra slapukų atmaina, kuri svetainės lankytojo naršymo veiklos ataskaitą kartu su jo IP adresu persiunčia į trečiosios šalies duomenų bazę analizei, kuri paprastai atliekama rinkodaros tikslais.

IX. KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?

Mes slapukus naudojame tam, kad:

 • svetainė galėtų Jus atpažinti ir prisiminti Jūsų nustatymus ir parinktis;
 • analizuodami Jūsų veiksmus svetainėje galėtume pastoviai gerinti jos veikimą.

Mes nenaudojame slapukų Jūsų tapatybei nustatyti. Mūsų svetainės slapukai nenaudojami jokiais kitais nei čia aprašytieji tikslais.

X. KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME?

Svetainėje mes naudojame šiuos slapukus:

PavadinimasSlapuko kategorijaAprašymasGaliojimasNaudojami duomenys
pll_languageBūtinasis slapukasSlapukas naudojamas išsaugoti svetainės naudojamai kalbai.1 metai 1 mėnesisKalbos kodas
SEARCH_SAMESITEFunkcinis slapukasŠis slapukas naudojamas siekiant neleisti naršyklei siųsti šio slapuko kartu su keliose svetainėse pateiktomis užklausomis.6 mėnesiai
datrFunkcinis slapukasSlapukas identifikuojantis ar naršyklė buvo naudojama prisijungti prie „Facebook“ nepriklausomai nuo vartotojo2 metaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo kodas
sbFunkcinis slapukas„Facebook“ slapukas naudojamas identifikuoti vartotoją2 metaiUnikalus ID
__Host-3PLSIDFunkcinis slapukasBūtinas norint naudotis svetainės paslaugomis2 metaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
CGICFunkcinis slapukasŠiuos slapukus „Google“ naudoja vartotojų nuostatoms ir informacijai saugoti, kai peržiūri puslapius, kuriuose yra „Google“ žemėlapiai.6 mėnesiaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
dprFunkcinis slapukas„Facebook“ slapukas naudojamas identifikuoti vartotoją1 mėnesis 8 dienosUnikalus ID
c_userFunkcinis slapukasFacebook vartotojo sesijos saugojimas.1 metai 1 mėnesis 6 dienosFacebook vartotojo ID
frFunkcinis slapukasSlapukas kuri naudoja „Facebook“3 mėnesiaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo kodas
xsFunkcinis slapukasFacebook sesijos saugojimo slapukas.1 metaiUnikalus ID
1P_JARAnalitinis slapukasSlapukas naudojamas rinkti svetainės statistikas ir sekti konversijų kiekius.1 mėnesisAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
UULEAnalitinis slapukas „Google Analytics“ slapukai, identifikuojantys unikalius lankytojus ir stebintys vartotojo sesijas.6 valandosApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
CONSENTRinkodarinis slapukasSlapukas naudojamas kaupti vartotojo naudojimo profilį.17 metų 4 mėnesiaiUnikalus ID
APISIDRinkodarinis slapukasPadeda parinkti ir pasiūlyti tikslinę reklamą vartotojui.2 metaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
HSIDRinkodarinis slapukasSukuria vartotojo naudojimo profilį.2 metaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
SAPISIDRinkodarinis slapukasPagal sukurtą vartotojo profilį rodo atitinkančias reklamas.2 metaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
SIDRinkodarinis slapukasSlapukas naudojamas tvarkyti vartotojo sesijas.2 metai
SSIDRinkodarinis slapukasSukuria vartotojo naudojimo profilį ir jį išsaugo.2 metaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
SIDCCRinkodarinis slapukasSaugo informacija kokias reklamas jau yra matęs vartotojas.1 metaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
_fbpRinkodarinis slapukasPadeda parinkti ir pasiūlyti tikslinę reklamą vartotojui.4 mėnesiaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
ACCOUNT_CHOOSER Funkcinis slapukasSlapukai skirti sąsajai su Google+ ir Google paskyromis.2 metaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
LSIDFunkcinis slapukasSlapukas naudojamas tvarkyti vartotojo sesijas.2 metaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
__Host-GAPSFunkcinis slapukasSlapukas kuris identifikuoti vartotoja2 metaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
__Secure-3PAPISIDRinkodarinis SlapukasSukuriamas svetainės lankytojų pomėgių profilis, kad būtų rodomi atitinkami ir suasmeninti skelbimai perorientuojant.2 metaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
__Secure-3PSIDRinkodarinis SlapukasSukuriamas svetainės lankytojų pomėgių profilis, kad būtų rodomi atitinkami ir suasmeninti skelbimai, nukreipiant juos atgal2 metaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
osft_refAnalitinis slapukasNustato, kada lankytojas paskutinį kartą lankėsi skirtinguose svetainės puslapiuose, bei nustato laiko žymę, kada prasidėjo sesija.20 metų 5 dienosAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
osft_user_agentAnalitinis slapukasSlapukas renkantis vartotojo duomenis per viktorinos / apklausos įskiepį tinklapyje. Tai leidžia svetainei reklamuoti susijusius produktus ar paslaugas.20 metų 5 dienosAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
NIDFunkcinis slapukasSlapukas užtikrinantis Google Maps įskiepio veikimą svetainėje6 mėnesiai 3 dienosAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
__Secure-3PSIDCCRinkodarinis SlapukasŠie slapukai naudojami norint pateikti jums ir jūsų interesams tinkamesnius skelbimus1 metaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
_os_sessionAnalitinis slapukasNustato, kada lankytojas paskutinį kartą lankėsi skirtinguose svetainės puslapiuose, bei nustato laiko žymę, kada prasidėjo sesija.14 dienųAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

XI. TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

Rinkodaros pranešimams optimizuoti nuolat naudojame analizavimo programinę įrangą „Google Analytics“ iš „Google LLC.“. Ji leidžia sekti elgesį internete: Interneto svetainėje praleistą laiką, geografinę vietą ir naudojimąsi Interneto svetaine. Ši informacija renkama naudojant sekimo pikselius ir (arba) slapukus. Per sekimo pikselius ir (arba) slapukus gauta informacija yra anoniminė ir nėra siejama su asmeniniais duomenimis. „Google“ apdoroja asmens informaciją savo serveriuose įvairiose pasaulio šalyse. Asmens informacija gali būti apdorojama serveryje, kuris nėra šalyje, kurioje gyvena naudotojas. Mes nesidalijame šia informacija su jokiomis trečiosiomis šalimis, kurios galėtų ja naudotis laisvai. Jei nesutinkate, kad būtų atliekama analizė, atsisakyti Jūsų duomenų tvarkymo galite nesutikdami su analitinių slapukų naudojimu.

Kadangi ši svetainė turi sąsają su trečiųjų šalių komunikacijos kanalu „Facebook“, kuriame talpinama informaciją apie projektą, bei „Youtube“, kuriame talpinami svetainėje matoma video medžiaga, šių duomenų tvarkytojų slapukai mums leidžia gauti apibendrintus statistinius duomenis ir įžvalgas apie tai kaip lankytojai sąveikauja su mūsų įrašais, skelbimais, šia svetaine, vaizdo įrašais ir kitu turiniu šiuose socialinėse medijose.

Daugiau apie mūsų svetainėje naudojamas trečiųjų šalių stebėsenos technologijas galite sužinoti čia:

Slapuko identifikatorius Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
„Facebook“ ir „Messenger“ naudojamos vartotojų stebėsenos technologijos „Facebook“ lankytojų ir „Messenger“ naudotojų stebėsenos technologijos naudojamos lankytojo identifikacijai, jo elgsenos monitoringui bei turinio gerinimui. Apsilankymo metu Daugiau informacijos apie „Facebook“ ir Facebook „Messenger“ slapukus
„Linkedin“ naudojamos lankytojų stebėsenos technologijos „Linkedin“ lankytojų stebėsenos technologijos naudojamos lankytojo identifikacijai, jo paskyros saugumui užtikrinti, jo elgsenos monitoringui bei pritaikyto turinio, tame tarpe ir reklamų, pateikimui. Apsilankymo metu Daugiau informacijos apie „Linkedin“ slapukus
„Google Analytics“ naudojamos lankytojų stebėsenos technologijos „Google Analytics“ lankytojų stebėsenos technologijos naudojamos lankytojo identifikacijai bei jo elgsenos monitoringui. Apsilankymo metu Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ slapukus: https://policies.google.com/privacy
„YouTube“ naudojamos lankytojų stebėsenos technologijos „YouTube“ lankytojų stebėsenos technologijos naudojamos, kad stebint lankytojų elgseną būtų galima pastoviai gerinti ir labiau pritaikyti lankytojui pateikiamą turinį. Apsilankymo metu Daugiau informacijos apie „YouTube“ slapukus: https://policies.google.com/privacy#footnote-cookies

XII. KAIP KONTROLIUOTI SLAPUKUS?

Tam kad svetainė galėtų veikti, Jums nebūtina sutikti su visais čia naudojamais slapukais, bet tai padarius naršyti Jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti visus slapukus, išskyrus būtinuosius, bet tokiu atveju kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta, ir kaskart, kai lankysitės mūsų svetainėje, Jums gali tekti iš naujo nustatyti kai kurias parinktis.

Daugumoje naršyklių galima:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

XIII. KAIP ATSISAKYTI SLAPUKŲ?

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos Jūsų nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės internetine mūsų svetaine.

XIV. SLAPUKŲ PRANEŠIMŲ VERSIJOS

Mes reguliariai peržiūrime svetainėje naudojamus slapukus ir, prireikus Jums pranešti apie esminius pasikeitimus čia naudojamose lankytojų stebėjimo technologijose, atnaujiname šį Slapukų pranešimą.

Get in Touch

Susisiekite